ประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดีจากงาน Think of Living Expo 2018

ประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดีจากงาน Think of Living Expo 2018 รับ Paragon Gift Voucher มูลค่า 20,000 บาท 3 รางวัล

Banner-ประกาศรายชื่อ.jpg


หมายเหตุ      
1.Promotion ได้รับเมื่อจองและโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดแต่ละโครงการ  
2.ลูกค้าซื้อห้องจะต้องเป็นลูกค้าจากงาน Think of living Expo 2018 วันที่ 16 - 19 สค. 2561 เท่านั้น และมีการ booking property ระหว่างวันที่ 16 สิงหา-16 กันยายน 2561
3.โปรโมชั่นและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่การยกเลิกการซื้อ ในช่วงระยะเวลาที่ร่วมรายการ จะถือว่าการทำธุรกรรมครั้งนั้นๆเป็นโมฆะ และตัดสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
5.การรับของรางวัล จะต้องดำเนินการผ่านช่องทางที่บริษัท ดิเอเจ้นท์ฯ กำหนดเท่านั้น
6.การตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผ่าน www.theagent.co.th หรือ 02-056-2333
7.บริษัท ดิเอเจ้นท์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีผู้โชคดีไม่ติดต่อรับรางวัลภายในกำหนดเวลา 7วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หรือ ทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อกลับผู้โชคดีได้ ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลจากกิจกรรมนี้โดยจะไม่มีการจับรางวัลใหม่ทดแทน
8. บริษัท ดิเอเจ้นท์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทั้งหมด ในกรณีที่ได้พิจารณาและเห็นว่าการได้มาซึ่งสิทธิพิเศษไม่ถูกต้องหรือทุจริต และให้ถือว่าการพิจารณาของบริษัท ดิเอเจ้นท์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
9. พนักงานขายและบุคคลในครอบครัวของบริษัท ดิเอเจ้นท์ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้       
10. บริษัท ดิเอเจ้นท์ฯ จะเป็นผู้ชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ลูกค้าได้รับหรือตามที่กฎหมายกำหนด
11. บริษัท ดิเอเจ้นท์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน วิธีการร่วมกิจกรรม ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือสงสัยใดๆ ให้ถือเอาการตัดสินใจของบรัท ดิเอเจ้นท์ฯ เป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

Urban link property expert (Thailand)

Recommended Project: Ashton Asoke | Ashton | Ideo Q Siam-Ratchathewi | Ideo Q Siam-Ratchathewi (Sole Agent) | Ideo Mobi Rama 9 | Ideo Q Phayathai | Ideo Q Chula-Samyan | Ideo Q Ratchathewi | Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate | Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate (Sole Agent) | Ideo Mobi Wongsawang - Interchange | Ideo Mobi Wongsawang - Interchange (Sole Agent) |

All right reserved 2014 The Agent (Property Expert) Co.,Ltd